Casual Vacancy

Treforest Ward

A casual vacancy has arisen in the Treforest Ward.  Please see details below:

Notice of Election

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________

NOTICE OF CASUAL VACANCY

 PONTYPRIDD TOWN COUNCIL

 Treforest Ward

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to section 87(2) of The Local Government Act 1972, that a CASUAL VACANCY has occurred in the membership of the Pontypridd Town Council for the Treforest Ward.

If an Election is not claimed as set out below the Council will be required to fill the casual vacancy by co-option in accordance with Section 116, of the Local Government (Wales) Measure 2011.

An Election will be held if TEN Local Government Electors of the

Ward give notice in writing to:

 

The Proper Officer, The Old Courthouse, Courthouse Street, Pontypridd. CF37 1JW – requesting an Election

Such notice to be delivered no later than 14 days from the date of this notice. The computation of time in accordance with Rule 2 of the aforementioned rules disregards Bank Holidays, Saturdays and Sundays.

A qualified person interested in being considered for co-option in the event of no election being claimed should inform the undersigned.

 

Rachel Smith

Chief Executive

Pontypridd Town Council

133 Civic Offices

Berw Road

Pontypridd

CF37 2AA

DATED : Wednesday 15 August 2018

_____________________________________________________

 

HYSBYSIAD O SEDD WAG ACHLYSUROL

 CYNGOR TREF PONTYPRIDD

 Ward Trefforest

HYSBYSIR TRWY HYN, yn unol ag adran 87(2) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, fod SEDD WAG ACHLYSUROL yn aelodaeth Cyngor Tref Pontypridd ar gyfer Ward Trefforest.

Os na fydd Etholiad yn cael ei hawlio, fel y nodir isod, bydd yn ofynnol i’r Cyngor lenwi’r sedd wag achlysurol trwy gyfethol yn unol ag Adran 116 o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011.

Bydd Etholiad yn cael ei gynnal os bydd DEG o Etholwyr Llywodraeth Leol y Ward yn rhoi hysbysiad ysgrifenedig i’r:

 

Y Swyddog Priodol, Yr Hen Lys, Stryd y Llys, Pontypridd. CF37 1JW – gofyn am Etholiad

Bydd rhaid i hysbysiad o’r fath gael ei gyflwyno heb fod yn hwyrach na 14 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn. Cyfrifir yr amser yn unol â Rheol 2 yn y rheoliadau uchod, sy’n diystyru Gwyliau Banc, dydd Sadwrn a dydd Sul.

Os na fydd etholiad yn cael ei hawlio, dylai person cymwys sydd â diddordeb mewn cyfethol roi gwybod i’r isod.

 

Rachel Smith

Prif Weithredwr

Cyngor Tref Pontypridd

133 Swyddfeydd Dinesig

Berw Road

Pontypridd

CF37 2AA

DYDDIAD: Dydd Gwener 15 August 2018

 

 

 

 

We use Cookies - By using this site or closing this you agree to our Cookies policy.
Accept Cookies
x